Islah ?elikleri  • Islah ?eli?i Nedir ?
  • Kimyasal Bile?imleri
  • Kullan?m Alanlar?


Islah ?elikleri, kimyasal bile?imleri ?zellikle karbon miktar? bak?m?ndan, sertle?tirilmeye elveri?li olan ve ?slah i?lemi sonunda belirli bir ?ekme dayan?m?nda yüksek tokluk ?zelli?i g?steren ala??ms?z ve ala??ml? makina imalat ?elikleridir.
Islah i?lemi, sonu?ta ?elik par?aya yüksek tokluk ?zelli?inin kazand?r?laca?? ?nce bir sertle?tirme ve arkas?ndan menevi?leme i?lemlerinin bütünü olarak tarif edilir. Islah ?elikleri, ?slah i?lemi sonunda kazand?klar? üstün mekanik ?zelliklerinden dolay?, ?e?itli makina ve motor par?alar?, d?vme par?alar?,?e?itli civata, somun saplamalar, krank milleri, akslar, kumanda tahrik par?alar?, piston kollar?, ?e?itli miller, di?li gibi par?alar?n imalinde olmak üzere geni? bir alanda kullan?l?r. Bu sebepten, ?slah ?elikleri in?aat ve ala??ms?z ?eliklerden sonra, en yüksek oranda üretilen ve kullan?lan ?elik türüdür.
Uygun ?slah ?eli?inin se?imi ve do?ru ?slah i?leminin uygulanmas? ?ok dikkat ve tecrübeyi gerektirir. Islah i?leminin iyi sonu? vermesi (istenilen tokluk veya sertlik de?erine ula??lmas?) kullan?lan ?eli?in i? yap? temizli?i ile yak?ndan ilgilidir. ?? yap? temizli?i, s?v? ?eli?in bünyesinde erimi? halde bulunan gazlardan (hidrojen,oksijen ve azot) ar?nd?r?lmas? ve oksitsülfür inkluzyonlar?ndan temizlenmesi i?lemidir. 
?nlü Metal ?elik
San. Tic. Ltd. ?ti.


?kitelli O.S.B. Tormak San. St.
N Bl.No 11
Ba?ak?ehir – ?STANBUL
Tel : 0212 486 22 45-46
Fax : 0212 486 22 10
info@unlumetalmakina.com